"

March 21, 2018

Pajtohen pas 5 vitesh Berisha dhe Fevziu


Halli madh
qy i ka xan
u takun
në Abastan
një Koran
e një shtrigan
krejt pa din
e pa iman.


*   *   *

No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!